Uw geld wordt goed besteed

De Stichting Zelfacceptatie is een Stichting zonder winstoogmerk. Bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de Stichting en alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Het bestuur verplicht zich jaarlijks na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting op te maken, deze stukken tezamen te noemen: “jaarstukken”

Met uw gift realiseert de Stichting haar drieledig doel te weten:

  • Het verstrekken van informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn om te komen tot volledige zelfacceptatie.
  • Het vermelden van stichtingen, verenigingen en/of bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van zelfacceptatie.
  • Meer naamsbekendheid en bekendheid in het algemeen aan het fenomeen zelfacceptatie