Psychotherapie

De NVP ( Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie ) is het centrale aanspreekpunt voor verschillende organisaties zoals de overheid, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en kennisinstituten. Centraal in onze externe contacten staat het behartigen van de belangen van de beroepsgroep en het vakgebied en het streven naar beschikbaarheid en betaalbaarheid van psychotherapie voor iedereen. De NVP, kortom maakt zich sterk voor:

  • Hoogwaardige kwaliteit en verdere ontwikkeling van psychotherapie
  • Belangenbehartiging van de beroepsgroep en het vakgebied
  • Beschikbaarheid van psychotherapie voor iedereen
  • Goede voorlichting en informatie over psychotherapie

Missie
De NVP waarborgt en bewaakt de eenheid, kwaliteit en ontwikkeling van de psychotherapie in Nederland. De NVP streeft naar vergroting van bekendheid en beschikbaarheid ván en maatschappelijk begrip voor psychotherapie, en ondersteunt haar leden waar dat kan. Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die kan helpen als mensen psychische klachten of problemen hebben die zij niet zelf kunnen oplossen. Psychotherapie heeft tot doel psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Het resultaat van therapie is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Veel mensen hebben baat bij psychotherapie. Voor het welslagen van de therapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. De inschrijving van psychotherapeut in het BIG-register ( Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg ) voor basisberoepen is een goede basis om de kwaliteit van psychotherapie en psychotherapeuten te waarborgen. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie o.a. gedrags- en cognitieve psychotherapie, psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie. Veelal bestaat de therapie uit gesprekken tussen een cliënt en een psychotherapeut. Oefeningen, rollenspellen, opdrachten en spelvormen kunnen een belangrijke plaats innemen. Soms richt de therapie zich op meerdere cliënten tegelijkertijd, in een groep of een gezin.

Wat is een psychotherapeut?
Het beroep psychotherapeut is één van de beroepen in de gezondheidszorg waarvan de registratie bij wet ( wet BIG: bevat een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht ) geregeld is. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klantgericht werken en heeft oog voor zowel het individu als het betrokken systeem van het gezin, groep of bedrijf. De psychotherapeut is een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling voor complexere en meer in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek.

Verschil tussen psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog en psychiater
Behalve de psychotherapeut zijn nog twee andere BIG-beroepen wettelijk bevoegd tot het behandelen van patiënten door middel van psychotherapie, namelijk de klinisch psycholoog en de psychiater. De gezondheidspsycholoog ( gz-psycholoog, opleidingsduur 6 jaar ) is alleen bevoegd tot het uitvoeren van psychotherapeutische deeltechnieken. De psychotherapeut richt zich heel specifiek op de psychotherapeutische behandeling van psychische problematiek die ontwikkeling en/of het functioneren van de patiënt belemmert. De klinisch psycholoog ( specialisme, opleidingsduur in totaal 10 jaar ) is opgeleid in de psychotherapie op een niveau gelijkwaardig aan dat van de psychotherapeut, en heeft daarnaast expertise op het gebied van complexe diagnostiek, toegepaste wetenschappelijk onderzoek, innovatie en management. Klinisch psychologen beheersen de psychotherapie als “facet deskundigheid” als onderdeel van een breder beroepsprofiel. Bij zowel de klinisch psychologen als psychiaters, eveneens een bij wet geregeld specialistisch beroep, kan psychotherapie deel uitmaken van de kerntaak. De opleiding tot psychiater is alleen toegankelijk voor artsen. Behalve over specialistische ( psychiatrische ) expertise beschikken psychiaters over therapeutische kennis en vaardigheden op het niveau van de psychotherapeut. Psychiaters mogen , zoals alle artsen, ook medicijnen voorschrijven.

Heeft u na uw bezoek aan deze website nog vragen over psychotherapie, over het lidmaatschap of over de activiteiten van de NVP, neem dan contact op met een van de medewerkers op het NVP-bureau.

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie ( NVP )

Adres en bereikbaarheid:
Maliebaan 50 B, 3581 CS Utrecht T: 030 ­ 251 01 61 F: 030 ­ 252 28 66
E-mail: nvpst@euronet.nl Website: www.psychotherapie.nl

Bereikbaarheid: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en woensdag van 9.00 tot 13.00 uur. Op vrijdag is het bureau gesloten.