Beleidsplan

1. Introductie Stichting Zelfacceptatie
Dit document is bestemd voor individuen, stichtingen, verenigingen en overige organisaties die belang kunnen hebben bij de doelstellingen die de Stichting Zelfacceptatie tracht te verwezenlijken. In dit document staat beschreven, waarom en hoe de Stichting is ontstaan, wat haar missie en visie met bijbehorende doelstellingen is, en welk beleid de Stichting in de toekomst wil gaan volgen.

Dit document bestaat uit 4 delen:

 • Stichting Zelfacceptatie
 • Evaluatie
 • Missie en Visie

Het leven gaat steeds sneller, we leven in een individualistische maatschappij en die richt zich steeds meer op uiterlijke kenmerken. Het gevolg: duizenden mensen worstelen met hun zelfacceptatie. Ze willen anders zijn, of er anders uitzien. Vaak leidt dit tot narigheid, zoals lichamelijke of psychische problemen, een negatief zelfbeeld en stress.

Om onder andere een bijdrage te leveren tot het helpen van deze mensen is het plan gevat een frontoffice te creëren die diverse informatie verstrekt ten aanzien van het fenomeen zelfacceptatie. Informatie die onder andere door de Stichting middels een eigen website wordt verstrekt, is het noemen van diverse overkoepelende organisaties die zich hebben gespecialiseerd in behandelwijzen en een bijdrage leveren aan het bevorderen van zelfacceptatie. Het verstrekken van diverse informatie via een eigen website en het in de toekomst ondernemen van diverse maatschappelijke activiteiten hield in dat een professionele organisatie moest worden opgezet. Door de oprichters is gekozen om de frontoffice en alle maatschappelijke activiteiten te laten uitvoeren middels een rechtspersoon in de vorm van een Stichting.

De Stichting Zelfacceptatie is opgericht d.d. 16 november 2006, heeft haar zetel in Ede. Het bestuur van de Stichting Zelfacceptatie wordt gevormd door vier bestuursleden. Het Stichtingsbestuur heeft een voorzitter, penningmeester en een secretaris. De Stichting Zelfacceptatie is een Stichting zonder winstoogmerk.

2. Structuur Stichting Zelfacceptatie
Algemeen
Het gehele bestuur bewaakt en ziet toe dat aan de realisatie van de Stichting doelstellingen op professionele wijze uitvoering wordt gegeven. Bij uitvoering van taken en activiteiten wordt altijd een zorgvuldige afweging gemaakt tussen kwaliteit en kwantiteit. In eerste instantie zal kwaliteit de voorkeur genieten. Het gehele bestuur heeft als taak toezicht te houden op naleving van de statuten en het huishoudelijke reglement.

Voorzitter
De voorzitter zit bestuursvergaderingen voor en geeft uitvoering aan de dagelijkse werkzaamheden van de Stichting. De voorzitter geeft tevens invulling aan leiding op strategisch en tactisch niveau. De voorzitter treedt in eerste instantie op als vertegenwoordiger namens het bestuur van de Stichting Zelfacceptatie. Voert externe bedrijfscorrespondentie en onderhoud contacten met Stichting relaties.

Penningmeester
De Penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer en is verantwoordelijk voor de begroting en het financieel jaarverslag van de Stichting Zelfacceptatie. Hij onderhoud contacten met relaties van de Stichting, met name ten aanzien van de financiële zaken binnen en buiten de Stichting.

Secretaris
De secretaris is belast met de ondersteuning van de voorzitter, tevens organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van alle bestuursactiviteiten. Daarnaast stelt de secretaris de bestuursleden op de hoogte van zaken die voor hen relevant zijn. De secretaris voert externe bedrijfscorrespondentie en onderhoud contacten met relaties van de Stichting.

Bestuurslid
Neemt actief deel aan bestuursvergaderingen. Onderhoud contacten met relaties van de Stichting en ondersteunt de overige bestuursleden daar waar wenselijk is.

3. Missie Stichting Zelfacceptatie
De Stichting Zelfacceptatie draagt bij aan een stevig fundament voor het beter functioneren van individuen in de maatschappij door:

 • Het aanbieden van een zo compleet mogelijk aanbod van organisaties die actief zijn op het gebied van het bevorderen van zelfacceptatie
 • Het continue aandacht te vragen voor c.q. bekendheid te geven aan het fenomeen zelfacceptatie

4. Visie Stichting Zelfacceptatie
In een maatschappij waarin het fenomeen Zelfacceptatie een steeds grotere rol speelt, wil de Stichting Zelfacceptatie toonaangevend zijn in het leveren van een maatschappelijke bijdrage zodat het “goede gevoel” van individuen aanwezig blijft en daar waar nodig wordt hervonden. De Stichting zelfacceptatie wil uitgroeien tot DE front office ten aanzien van informatieverstrekking betreffende het fenomeen zelfacceptatie.

5. Waarden Stichting Zelfacceptatie
Objectiviteit
Waarborg privacy
Afspraak is afspraak
Transparantie

6. Kernkwaliteiten Stichting Zelfacceptatie
Ambitie
Creativiteit
Focus
Kwaliteit

7. Doelstelling Stichting Zelfacceptatie
De Stichting Zelfacceptatie heeft een drieledig doel te weten:

 • Het verstrekken van informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn om te komen tot volledige zelfacceptatie.
 • Het vermelden van stichtingen, verenigingen en/of bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van zelfacceptatie.
 • Meer naamsbekendheid en bekendheid in het algemeen aan het fenomeen zelfacceptatie

8. Realisatie doelstelling Stichting Zelfacceptatie
De Stichting tracht dit doel langs wettelijke weg te bereiken door:

 • Het opzetten en/of doen opzetten en in standhouden van één of meer internet websites en andere faciliteiten en het creëren of doen creëren van toegang tot deze faciliteiten.
 • Gebruik te maken van communicatiemiddelen in ruimste zin des woord. ( media, kranten, tijdschriften e.d.)
 • Het verwerven van informatie uit bronnen die ten dienste kunnen staan aan de verwezenlijking van het doel van de stichting.
 • Het opzetten en ( laten ) uitvoeren van projecten die passen in het kader van de doelstellingen.
 • Het leggen en onderhouden van contacten met organisaties, instanties en/of personen die behulpzaam kunnen zijn bij het opzetten, uitvoeren, ondersteunen en/of begeleiden van activiteiten die de stichting onderneemt om haar doelstelling te verwezenlijken.
 • Erkenning van het woord zelfacceptatie door de Nederlandse Taalunie, opname in de Woordenlijst Nederlands Taal – Officiële Spelling 2005, opname in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) en opname in de algemeen erkende woordenboeken en het Groene Boekje.
 • Alle andere wettige middelen die tot de verwezenlijking van het doel van de stichting kunnen leiden.

Meer jaren beleid 2013 – 2018
Het beleid van de Stichting is er mede op gericht om activiteiten te ondernemen die een zodanige bijdrage leveren, dat een steeds beter fundament wordt gelegd voor alle vervolg activiteiten voor realisering van alle doelstellingen. De kwaliteit en volledigheid van informatie verstrekking en het up-to-date houden van de website van de Stichting geldt zeker als prioriteit. Getracht zal worden om met de beperkte financiële middelen die nochtans aanwezig zijn toch zoveel mogelijk het fenomeen “zelfacceptatie” onder de aandacht te blijven brengen. Het woord zelfacceptatie moet bij vele mensen meer een begrip worden. Hierbij zal getracht worden de website www.zelfacceptatie.nl van de Stichting Zelfacceptatie nog meer te professionaliseren en optimaliseren. De huidige PR-activiteiten zijn nog te fragmentarisch. Voor meer naamsbekendheid wil de Stichting aan de huidige PR-activiteiten meer structuur en continuïteit geven. Middels een breed opgezette PR-campagne zal de betekenis van het woord “zelfacceptatie” bij ongeveer 80% van de Nederlandse bevolking een begrip moeten worden evenals de naamsbekendheid van de website van de Stichting.

Hierbij zal frequent een beroep worden gedaan bij diverse instanties voor free publicity of actieve deelname. Actieve deelname in deze betreft het leveren van een zelfstandige en/of gezamenlijke actieve bijdrage. Bovenstaande activiteiten moeten ook tot resultaat leiden tot regelmatig bezoek van de website. Het streven van de Stichting is naar meer continuïteit en gehele realisatie van de doelstellingen. Daarbij is het van groot belang dat het imago van de Stichting Zelfacceptatie goed wordt bewaakt en verder wordt uitgebouwd. Noodzakelijk hierbij is dat de doelstelling en de werkzaamheden meer worden uitgedragen. De Stichting Zelfacceptatie zal de komende jaren veelvuldig zichtbaar zijn om haar deskundigheid, daadkracht en resultaten te tonen.