Adverteren/Reclame

Adverteren in de vorm van reclame maken en/of naam en adres vermelding in combinatie met eventueel doorlinken naar eigen internet adressen/domeinnamen op internet pagina’s van de Stichting Zelfacceptatie is mogelijk. Aan het adverteren op de webpagina’s van de Stichting Zelfacceptatie zijn kosten verbonden. Voor Stichtingen en/of verenigingen met een maatschappelijke doelstelling en zonder winstoogmerk zullen over het algemeen geen kosten worden gerekend met als gevolg dat zij kosteloos kunnen adverteren. Daar de Stichting Zelfacceptatie een maatschappelijke doelstelling heeft zonder winstoogmerk onderneemt de Stichting Zelfacceptatie zelfstandig geen enkele commerciële activiteit. De Stichting Zelfacceptatie heeft alle commerciële activiteiten uitbesteed aan het bedrijf Zelac Nederland. Het bedrijf Zelac Nederland zal voor de Stichting Zelfacceptatie deze commerciële activiteiten zorgvuldig begeleiden en afhandelen. Nimmer zal dit bedrijf namens de Stichting Zelfacceptatie afspraken maken en/of verplichtingen aan gaan. Een verzoek tot adverteren dient rechtstreeks per e-mail te worden ingediend bij het bedrijf Zelac Nederland.
Het e-mail adres betreft: zelacnederland@online.nl